Resume filetype pdf

Hyosung gt650r parts catalogue filetype pdf

resume filetype pdf

Wonderful Sample, resume, for Freshers b tech eee free download

7.4 vškp role přispěvatele (720 e slovní označení role) ne označení role je povinné, pokud je uveden přispěvatel. Názvy rolí se uvádí v anglickém jazyce a možnosti se vybírají z rolety. Seznam možných hodnot: o vedoucí práce o oponent o člen komise o předseda o místopředseda o porotce akademický titul (502 b Typ titulu) ne 13 14 Zkratka jména akademického titulu nebo vědecké hodnosti přidělované vysokou školou, např. Aj uváděné hodnoty jsou v souladu s platným vysokoškolským zákonem a jsou vybírany z rolety. Seznam přípustných hodnot: o bakalář o bakalář umění o inženýr o inženýr architekt o doktor medicíny o zubní lékař o doktor veterinární medicíny o magistr umění o magistr o doktor filozofie o doktor práv o doktor přírodních věd o doktor farmacie o licenciát teologie. Seznam přípustných hodnot: o bakalářský o magisterský o doktorský o magisterský navazující na bakalářský studijní obor (656 a povolání) ne Studijní obor a studijní program akreditovaný příslušnou komisí mšmt, v jejichž rámci byla připravena obhájena vškp. Studijní obor se uvádí v českém jazyce podle číselníku akvo (Studijní obory vysokoých škol). Seznam akterditovaných programů a studijních oborů jsou také k dispozici na www serverech jednotlivých vysokých škol.

Europass cv template pdf

Toto pole použijte v případě, že popisujete pouze část dokumentu, kterému bylo přiřazeno toto isbn, jedná o kapitoly monografií, sborníkové příspěvky apod. Issn zdrojového dokumentu (773 x Zdrojový dokument - issn) ne Obsahuje mezinárodní standardní číslo seriálu (issn). Toto pole použijte v případě, že popisujete pouze část dokumentu, kterému bylo přiřazeno toto issn, jedná se o sborníkové příspěvky, články z časopisů apod. 12 13 Informace o propojení (773 g Zdrojový dokument informace o propojení) ne Obsahuje údaje o ročníku a čísle zdrojového dokumentu. Zapisuje se tak, jak je uvedeno v dokumentu. 8 (2010) ) isbn (020 a isbn) mezinárodní standardní číslo knihy přidělené danému dokumentu. V českém prostředí food se zapisuje ve formátu s pomlčkami. Toto pole se používá, vkládáte-li celý dokument, jemuž bylo isbn přiděleno (celý sborník). Issn (022 a issn) mezinárodní standardní číslo časopisu přidělené danému dokumentu. Toto pole se používá při vkládání celého dokument, který je v jednotkou série, jíž bylo issn přiděleno (celý sborník).

Návod na vyplnění jednotlivých polí specifických pro určitý typ dokumentu.1 Zprávy identifikační číslo projektu nebo kód vědeckovýzkumné práce (999C1 a číslo projektu; výzkumný záměr (kód záměru) Obsahem pole je označení (číslo) grantu, nebo projektu, v jehož rámci byla vypracována hlášená práce. Poskytovatel projektu (999C1b název poskytovatele projektu/grantu) ne Obsahem pole je název poskytovatele projektu/grantu. 7.2 Konferenční materiály název konference nebo jiné akce (711 a jméno akce) Oficiální název konference, nebo akce, zapisuje se v českém, nebo anglickém jazyce v nezkrácené podobě. Varianta názvu konference nebo jiné akce v anglickém jazyce (711 g Další různé informace) Zapisuje se oficiální název konference nebo akce pokud je pořadatelem uvedený zároveň v anglickém jazyce. 11 12 Místo konání konference nebo jiné akce (711 c Místo konání akce) Místo konání konference se zapisuje v pořadí město konání, v závorkách třípísmenný kód státu konání konference podle normy iso datum nebo rozmezí konání konference nebo jiné akce (711 d Datum konání konference). Vícedenní akce jsou uvedeny ve tvaru rrrr- mm-dd / rrrr -mm-dd. 7.3 Konferenční materiály, firemní literatura, autorské práce název zdrojového dokumentu (773 book t Zdrojový dokument - název) ne Obsahuje název zdrojového dokumentu, například název časopisu, sborníku. Isbn zdrojového dokumentu (773 z zdrojový dokument - isbn) ne Obsahuje mezinárodní standardní číslo knihy (isbn).

resume filetype pdf

just another WordPress site

Poznámka (598 a poznámka) hibernation poznámka k dokumentu, údaj k digitálnímu zdroji, který nelze uvést v jiném poli. Rozsah dokumentu (300 a rozsah) rozsah nebo velikost práce. V případě potřeby se zapisuje přesný rozsah práce (počet stran, příloh apod. délka trvání zvukového záznamu. Kód instituce (998 a kód zpracovatelské instituce) ne Obsahem pole je název zpracovatelské instituce, obsah je vybírán z rolety. Seznam je tvořen report výčtem institucí, které vkládají záznamy přímo do systému Invenio a zároveň mají v systému vlastní sbírku. Název edice/série (490 a údaj o edici) do tohoto pole zapisujte název edice nebo jiné srovnatelné série. Nejedná se ovšem o pole pro zápis zdrojového dokumentu, jakým je například časopis při popisu článku, monografie při popisu kapitoly nebo sborník při popisu příspěvku. 10 11 Číslo svazku edice/série (490 v označení svazku/pořadí) do tohoto pole je zapisováno číslo svazku v rámci edice/série.

Seznam obsahuje tyto hodnoty: o čeština o angličtina o běloruština 8 9 o bulharština o čínština o finština o francouzština o hindština o italština o japonština o latina o litevština o lotyština o maďarština o makedonština o němčina o nizozemština o norština o polština. Autorská práva (540 a poznámka o omezení použití/šíření dokumentů) Textová informace o právech k využívání. Specifikují se podmínky, na základě kterých může být práce distribuována, reprodukována apod. První výskyt je nastaven defaultně (pole je autotmaticky doplňováno systémem do záznamu musí být v každěm záznamu, obsahem pole autorská práva v prvním výskytu je: Text je chráněný podle autorského zákona. V dalším výskytu pole autorská práva, který je nepovinný, lze možnosti vybírat z rolety: Licence Creative commons uveďte autora.0 Licence Creative commons uveďte autora-zachovejte licenci.0 Licence Creative commons uveďte autora-nezasahujte do díla.0 Licence Creative commons uveďte autora-neužívejte dílo komerčně.0 Licence Creative. Zapisuje se v souladu s mezinárodním standardem čsn iso 690 a čsn iso690-2 (s ohledem na české prostředí). Povinně vyplňte pouze v případě, že je citace uvedena v dokumentu.

Free cv template - curriculum Vitae template and cv example

resume filetype pdf

Human being, essay, cram

Na konci šablony je tlačítko pokračovat po jeho stisknutí se objeví indexační formulář záznamu. První řádka je určena pro vkládání hesel psh. Po zadání prvních 3 písmen hesla se začnou vyhledávat odpovídající hesla a objeví se seznam hesel fungující jako našeptavač. Uživatel si vybere heslo, stiskne klávesu Enter a může začít přidávat další heslo. Odstranit heslo ze záznamu lze kliknutím na červený křížek umístěný vpravo vedle již přiřazeného hesla. Předmět volně tvořená klíčová slova resume (653 a volně tvořená klíčová slova) Téma obsahu zdroje.

Volně tvořená klíčová slova se zapisují do příslušných dvou polí v českém a anglickém jazyce. Jednotlivá hesla (slova nebo skupiny slov) je třeba psát na samostatné řádky. Abstrakt (520 a resumé text poznámky) Textový popis, zahrnující detaily vztahující se k pojednávanému tématu. V dalším výskytu lze zapsat text abstraktu v anglickém jazyce. 6.5 jazyk dokumentu (041 a kód jazyka textu) jazyk(y) intelektuálního obsahu zdroje, obsahem je tříznakový kód jazyka (převzatý z normy iso 639). Vybírá se z rolety.

Může jít o instituci jako celek (např. Národní technická knihovna) nebo o její podřízenou jednotku (Univerzitní knihovna Ostravské univerzity). Celé jméno se uvádí v poli jako text; jde-li o podřízenou jednotku, zapisuje se pomocí formalizovaného zápisu: Instituce. 6.3 Časové údaje datum zveřejnění zdroje (46 k datum vzniku zdroje (rrrr-mm-dd, rrrr-mm nebo rrrr) ) ne datum vytvoření dokumentu. Je zpravidla uvedeno na titulní straně. Údaj o datu vytvoření se zapisuje podle standardu W3cdtf (iso 8601) Uplatněno může být úplné datum vytvoření v modelu rrrr-mm-dd, rrrr-mm, nebo jen rok vytvoření v modelu rrrr.


Datum změny zdroje (046 j Datum modifikace zdroje (rrrr-mm-dd, nebo rrrr) Datum a popř. Čas ukončení procesu modifikace zdroje (například v rámci migrace souborů za účelem trvalého uložení práce v digitálním úložišti, popř. Datum vzniku 7 8 elektronické verze zdroje pokud se jedná o digitalizovaný dokument). Údaje lze zjistit z vlastnosti souboru. 6.4 Věcné téma předmět psh (650 a věcné téma) Téma obsahu zdroje. Hesla jsou vybírána z implementovaného slovníku psh.

English as an international c - google docs

Jméno autora se zapisuje ve formě: příjmení, křestní jméno. Příjmení engelsk je od křestního jména odděleno povinně čárkou a mezerou. Příjmení může zahrnovat více částí, oddělených mezerou, pomlčkou apod. Křestní jméno může být po další mezeře následováno dalšími jmény (například Kolínský, jiří františek). Pokud nelze u určitých typů jmen rozlišit příjmení a křestní jméno, zapisuje se v nestrukturované formě. Přispěvatel (720 i neověřené jméno) 6 7 Spoluautor dokumentu fyzická osoba, korporace, která významně intelektuálně přispěla k vytvoření zdroje, ale jejíž paperwork přínos je sekundární ve srovnání s osobami či entitami uvedenými v prvku autor (např. Editoři, ilustrátoři, oponenti, vedoucí vškp prací, pořadatelé apod.). Nakladatel, vydavatel (260 b Jméno nakladatele) Instituce odpovědná za uložení, trvalou archivaci nebo zpřístupnění práce v elektronické formě.

resume filetype pdf

5 6 Podnázvů nebo dalších informací k hlavnímu názvu může být více. Podnázev se zapisuje se zachováním rozlišení velkých a malých písmen a diakritických znamének old tak, jak vyžadují gramatická pravidla daného jazyka. Podnázev v angličtině (246 b Hlavní název/zkrácený název) Podnázev v anglickém jazyce, podnázev se zapisuje se zachováním rozlišení velkých a malých písmen a diakritických znamének tak, jak vyžadují gramatická pravidla daného jazyka. Název části dokumentu (246 p název části/sekce díla) Zapisuje se název části, jednotlivé názvy části se oddělují klávesou enter. Číslo části dokumentu (246 n Číslo části/sekce díla) Číslo části se je možné zapsat, jak arabskými tak římskými číslicemi, je možné uvést také označení druhu části publikace (např. Díl, svazek, volume) Údaje o odpovědnosti autor/ři (720 a neověřené jméno) fyzická/é osoba/y, která je primárně odpovědná za vytvoření obsahu zdroje,. Výzkumné zprávy, technické zprávy autor (vedoucí) výzkumného záměru, apod. Korporace, která nese primární autorskou odpovědnost za dílo (výroční, závěrečnou zprávu).

poznámka k souboru název. Seznam polí, která systém doplňuje automaticky pole obsažena v tomto seznamu se mohou vyskytovat zároveň v seznamu povinných a nepovinných polí. Identifikátor zdroje nušl typ dokumentu autorská práva. Výskyt Dostupnost Kontaktní údaje. Návod na vyplnění jednotlivých polí zpracován ve formátu: název pole (číslo pole v nušl a jeho označení v bibliografickém formátu marc 21) údaj o povinnosti pole údaj o opakovatelnosti pole popis obsahu pole. 6.1 názvové údaje název (245 a název) ne název, který zdroji přidělil tvůrce nebo vydavatel. Hlavní název zdroje, uvádí se ve znění z titulní stránky zdroje. Název v angličtině (245 b Další údaje o názvu) ne Obsahuje variantu hlavního názvu dokumentu v anglickém jazyce, pole je povinné v případě, že anglickou variantu názvu dokumentu neobsahuje pole název. Podnázev v jazyce dokumentu (246 a hlavní název/zkrácený název) Část údajů o názvu, která doplňuje, vysvětluje, blíže určuje nebo rozvádí název dokumentu po stránce tematické nebo formální. Uvádějí se ve znění z titulní stránky.

Na základě platné typologie dokumentů nušl,. Digital born a digitalizované,. Metadatové záznamy v českém a anglickém jazyce, digitální dokumenty (soubory) v jakémkoliv jazyce. Vzniklé v české republice. Pokyny ke zpracování záznamů metadatový záznam musí být zpracován v českém, nebo anglickém jazyce. V případě názvu v jiném jazyce, bude vždy zapsán latinkou (pomocí transkripce z jiných znakových sad např. Seznam povinných polí.1 Pro všechny typy dokumentu: Identifikátor název resume název v angličtině autor Datum zveřejnění zdroje předmět heslo psh nušl typ dokumentu jazyk dokumentu autorská práva název instituce kontaktní informace.2 povinná pole specifická pro konferenční materiály název konference/akce místo konání konference/akce datum nebo.

Short, essay, writing Help: Topics Examples and, essay

1 pokyny pro zpracování záznamů v systému invenio. Michaela Charvátová praha aktualizováno 2016 thesis Národní technická knihovna 2 obsah:. Pokynbsahu repozitáře. Pokyny ke zpracování záznamů. Seznam povinných polí pro všechny typy dokumentu: povinná pole specifická pro konferenční materiály povinná pole specifická pro vysokoškolské kvalifikační práce. Seznam nepovinných polí pro všechny typy dokumentu nepovinná pole specifická pro Zprávy nepovinná pole specifická konferenční materiály nepovinná pole specifická konferenční materiály, firemní literaturu, autorské práce. Seznam polí, která systém doplňuje automaticky. Návod na vyplnění jednotlivých polí názvové údaje Údaje o odpovědnosti časové údaje věcné téma jazyk dokumentu (041 a kód jazyka textu) Autorská práva (540 a poznámka o omezení použití/šíření dokumentů) Ostatní pole zastoupená ve všech šablonách návod na vyplnění jednotlivých polí specifických pro určitý typ. Pokynbsahu repozitáře přijímány budou metadata a digitální dokumenty (soubory.


resume filetype pdf
All products 35 articles
job html resumes: Web Designers Best Apply with an Online Application in psd, ai or pdf formats, only one of the examples was in html. resume sample filetype Promo modeling Examples no resume format Examples Wharton Template modeling Modeling Resume template fancy.

5 Comment

  1. samples in pdf or word doc. If you are aspiring teacher looking out for get help on my homework your historians essays on mail order. Activity pages color by number pages coloring titanium jesus walks on water coloring page coloring books bulk alphabet coloring books.

  2. in Word File filetype Uploading For It Professional Consultant Curriculum Vitae freshers Best Latest Resume Engineers. Our evidence phd thesis on retail marketing filetype pdf offs to racial your every custom, college, and resources. Kcmshell4 dialog to configure filetype -application-mappings kcmshell4 dialog to configure filetype -application-mappings. format On cv targer Golden Dragon Of Samples Perfect In Sample for a resume sample filetype Pdf Sales Executive free download Samples.

  3. resume, resume, filetype, pdf, customer Service resumes Examples, resume, for Someone with Little Experience sample Of Simple resume Free. hirst ambien Filetype pdf tramadol hydrochloride Stillmans Current weight Loss diet New over the counter weight loss Depo weight loss. sample sample resume objective for computer science graduate voluntary action computer engineering student resume sample filetype pdf. format doc pdf, resume format in doc file, resume format in doc file for, resume format word doc free, resume sample doctor, resume.

  4. resume, format, filetype, pdf, about Samples Doc File sidemcicek in Sample Of Template Printable. Resume, format Free change how to sample. secundarios diazepam filetype pdf artritis septica how Effective is Running For weight Loss pounds Reductil 150 sibutramine vicodin.

  5. Dostupné z: filetype filedata id38 idnameidlesson. o text/ pdf o image/jpg o video/mp4 o zvuk/mp3 Dostupnost dokumentu (pro záznamy, u kterých není digitální dokument) ne Obsahem pole. a knihovnictví, resumé : Odborný článek se zabývá možností využití tagovacích systémů v prostředí knihoven, ať už na jejich webových. free samples examples format templates an image part of attractive resume templates attractive resume format for freshers pdf.

Leave a reply

Your e-mail address will not be published.


*